Anasayfa Sipariş Takibi Yardım ?
 
 
Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim
Sepetim (0)
 
Markalar
AUDI
LADA
SEAT
SKODA
UNIVERSAL
VOLKSWAGEN
HIZLI ARA
 
KVKK Aydınlatma Metni

OTO ASLANLAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE
DAİR BİLGİLENDİRME METNİ

Köklü geçmişe sahip olan Şirketimiz tüm hukuki düzenlemelere riayet etmiş ve edecektir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunması her zaman ön planda tutulmakta ve koruma seviyeleri üst seviyede uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

I. Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Oto Aslanlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Oto Aslanlar”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

II. Hangi Kişilerin Verisi Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Şirketimiz bünyesinde; çalışan adayları, çalışanlar, habere konu kişi, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, şirket yetkilileri, danışmanlar,  stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçi, çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının, hukuki işlem muhatabı olan kişilerin, sözleşme ilişkisi içinde olunan kişilerin, diğer gerçek kişilerin kişisel verileri toplanmakta ve işlenmektedir.

III. Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Şirketimiz sistem ve kayıtlarında toplanan kişisel veriler, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde Oto Aslanlar tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi, şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Taşınır mal ve kaynakların
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Şirket’in kısa, orta ve uzun vadedeki ticari faaliyet ve iş politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması
 • Şirket itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi.

IV. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel veriler, Şirketimiz ile veri sahibi kişi arasındaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel veriler, Şirketimiz ile veri sahibinin ilişkisi devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel veriler, yukarıda III. maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açık ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

V. Kişisel Veriler, Hangi Kişi Gruplarına ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Şirketimiz sistem ve kayıtlarında toplanan kişisel veriler; KVKK tarafından öngörülen temel ilke ve esaslara uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahlinde, Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlarla; Şirket bağlı kuruluşlarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, mevcut ve/veya potansiyel müşterilerine, Şirket, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu’na, Şirket ile irtibatlı gerçek ve tüzel kişilere,  Şirket ile iş birliği içerisinde bulunan yahut Şirket ile iş yapan kamu-özel kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili diğer özel-kamu tüzel kişilerin aktarılabilmektedir. Veri Sahibinin rıza göstermesi yahut kurum izni halinde kişisel veriler yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

VI. Verilerin Saklanma Süresi Nedir?

Kişisel veriler, işbu Metnin III. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ulusal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek, mevzuatta herhangi bir süre belirlenmemesi halinde Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca işlenecek ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 VII. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespite yarar bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki adrese belirterek aşağıdaki adrese şahsen yahut vekiliniz aracılığıyla, www.otoaslanlar.com internet adresimizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak KEP adresimize güvenli elektronik imza yoluyla, noter vasıtası ile yahut Kurum tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvurunun tarafınıza ait olup olmadığını teyit amacıyla sizleri arayabilir ve ek doğrulamalar talep edebiliriz.

Başvuru Adresimiz:

OTO ASLANLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Küçük Sanayi Parkoop Parçacılar Sit. 48. Sok. A Blok No:5/1 NİLÜFER BURSA

Veri sahibinin başvuruyu bizzat yapması zorunludur. Veri sahibi dışındaki başka kişiler tarafından başvuruda bulunulması halinde, veri sahibi tarafından, başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş, içerisinde talep konusunda yetki verildiğine dair hususu barındıran özel vekaletname sunulması zorunludur. Aksi halde yapılacak başvurular veri gizliliği ilkesi gereği dikkate alınmayacaktır.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurularınız için Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Oto Aslanlar Ticaret ve Sanayi A.Ş.

OTOASLANLAR
Hakkimizda
Müsteri Hizmetleri
Iletisim
Servisler
Teslimat Kosullari Gizlilik Sözlesmesi
Garanti Kosullari Banka Hesaplarimiz
Iade Kosullari KVKK Aydınlatma Metni
Iptal Kosullari  
Benim Sayfam
Üye Ol Siparislerim
Üye Girisi Yardım
Sepetim  
Hesabim  
OTOASLANLAR © 2014
Powered by BILGI ISLEM


Kapatmak İçin Tıklayın
Kapatmak İçin Tıklayın